Read all about it!

So, I’ve written a press release, about myself, which is a weird thing to do (but for fellow researchers, it was a fun exercise in writing differently and explaining in plain language). It seems so far no one has gotten round to publishing it, so I might as well do it myself, the glories of Web 2.0! If you are reading from Svalbard, feel free to pass this on widely! I wrote it really to explain what I am going to be up to during the next couple of months of field work in Svalbard, so before it gets old hat, here it is. Bi-lingually (tusen takk Gro-Mette!)
Picture

Sam returns following last year’s intial trip. Pictured here at Svenbreen July 2013
What’s Svalbard worth?

New research investigates how value is measured and created in Svalbard.

 This month social scientist Samantha Saville returns to Longyearbyen eager to learn more about decision making processes in Svalbard. She is calling for residents and visitors to share their views and help her develop a picture of Svalbard that goes beyond glaciers and polar bears.

Speaking ahead of her visit, Samantha said; “Svalbard is clearly an important place: politically, economically and as a home to humans, other species and the landscapes it supports. This research will investigate the relationships between these factors, asking what is valued in Svalbard, how is it valued and what does this mean for those living here and in a wider context?

“Increasingly we are having to make difficult choices, priorities for funding, development, weighing up current impacts with those of the future and justify these decisions. We often turn to systems of measuring and comparing the value of outcomes to make these choices, but we rarely question the criteria and assumptions such measurements are based on. Research into value systems is therefore receiving more and more attention and support from a wide range of funding bodies, so this is a critical time to address such questions.”

Svalbard is a unique and ideal case to examine given the array of different activities and geographical features in tension here from coal mining to tourism, environmental protection, state of the art scientific research, a changing arctic climate and improving the quality of life and facilities.

It is hoped this research will not only help to broaden public knowledge about social life in Svalbard, but also further understandings of how we deal with such tensions and potentially how the processes of valuation in Svalbard and beyond could be improved upon.

Last summer Samantha visited Svalbard for the first time and began research in Longyearbyen, Barentsburg and Pyramiden. This year she hopes to build on this work, returning to all three towns during the course of the two month field work stay.

Samantha added;  “Svalbard is an intensely interesting place from a social point of view. There’s a lot going on here for such a remote and small population, which can get lost in all the masses of great scientific work that goes on here.  I’m really looking forward to working with residents and fellow visitors here to explore the most pressing issues to life in Svalbard, so please get in touch if you would like to be involved”.

Samantha is a Postgraduate researcher at Aberystwyth University’s Department of Geography and Earth Sciences, Wales, one of the top 100 geography departments in the world. Her research is funded by the Economic and Social Research Council UK. She has experience teaching and researching sustainability, energy and climate change.

Hva er Svalbard verdt ?

Ny forskning undersøker hvordan verdi måles og skapt på Svalbard .

Denne måneden returnerer forsker Samantha Saville til Longyearbyen ivrige etter å lære mer om beslutningsprosesser i Svalbard . Hun etterlyser beboere og besøkende til å dele sine synspunkter og hjelpe henne å utvikle et bilde av Svalbard som går utover isbreer og isbjørner .

I samtale angående hennes besøk , Samantha sa ; ” Svalbard er helt klart viktig: politisk , økonomisk og som et hjem for mennesker , andre arter og landskapene den støtter. Denne forskningen vil undersøke forholdet mellom disse faktorene , spørre hva som er verdsatt på Svalbard , hvordan det måles og hva det betyr for de som bor her og i en større sammenheng ?

“Stadig  må vi ta vanskelige valg, prioriteringer for finansiering , utbygging , veie opp dagens og fremtidens konsekvenser dagens og rettferdiggjøre disse beslutningene . Vi broker ofte systemer for å måle og sammenligne verdien av resultater for å gjøre disse valgene , men vi sporsjelden om kriterier og forutsetninger slike målinger er basert på . Forskning på verdisystemer er får derfor mer og mer oppmerksomhet og støtte fra et bredt spekter av finansieringsinstanser , så dette er en kritisk tid for å ta opp slike spørsmål . ”

Svalbard er en unik og perfekt sak å undersøke en gitt rekke ulike aktiviteter og geografiske trekk i spenning her fra kulldrift til turisme , miljøvern , ‘state of the art’ vitenskapelig forskning , en endring I ring au arktisk klima og forbedring av livskvaliteten og fasiliteter .

Det er å håpe denne forskningen ikke bare vil bidra til å utvide kunnskapen om sosiale det  livet på Svalbard , men også ytterligere forståelser av hvordan vi håndtere slike spenninger og potensielt hvordan prosessene i verdivurdering på Svalbard og utover kan forbedres.

Sist sommer besøkte Samantha Svalbard for første gang og begynte forskning i Longyearbyen , Barentsburg og Pyramiden . I år håper hun å bygge videre på dette arbeidet , tilbake til alle de tre byene i løpet av den to måneders feltarbeid opphold.

Samantha la til ; ” Svalbard er et intenst interessant sted fra et sosialt synspunkt . Det er mye som skjer her for en ekstern og liten befolkning , noe som kan gå seg vill i alle massene av stort vitenskapelig arbeid som foregår her . Jeg ser virkelig frem til å jobbe med beboere og andre besøkende her for å utforske de mest presserende spørsmålene til livet på Svalbard , så vennligst ta kontakt hvis du ønsker å bli involvert ” .

Samantha er en Postgraduate forsker ved Aberystwyth University Department of Geography og jordobservasjon , Wales , en av de beste 100 geografi avdelinger i verden . Hennes forskning er finansiert av Economic and Social Research Council i Storbritannia . Hun har erfaring i å undervise og forskringi bærekraft , energi og klimaendringer .

One thought on “Read all about it!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s